พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญและวิสัยทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันและในอนาคต

คลิปวิดีโอ

พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญและวิสัยทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันและในอนาคต

01/10/2020
290

พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญและวิสัยทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันและในอนาคต

 

ศาลรัฐธรรมนูญก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบัน 22 ปี ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2540 โดยมีพันธกิจคือ

 

“ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยมีกลไกสนับสนุนงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ”

 

นอกจากนี้ยังมีวิสัยทัศน์ได้แก่

1. รักษาความชอบธรรมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

3. รักษาความสมดุลในระบบการเมือง

4. สร้างความเชื่อมั่นต่อภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ

5. สร้างความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม

6. สร้างบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน

 

#ศาลรัฐธรรมนูญ #สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ #พันธกิจศาลรัฐธรรมนูญ #วิสัยทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญ

 

Back to top